Ποια είναι η ReGreece

Η ReGreece είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που κάνει μελέτες κι αναπτύσσει δράσεις για την ανάδειξη της ταυτότητας της Ελλάδας

Σκοπός της είναι:
– η έρευνα, μελέτη, επικοινωνία, δράση και παρέμβαση πάνω σε θέματα που αφορούν τον προσδιορισμό και την ανάδειξη της ταυτότητας της Ελλάδας,
– η διαμόρφωση, ανάδειξη και προβολή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό,
– η ενίσχυση, ανάδειξη και προώθηση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και των ελληνικών προϊόντων κι υπηρεσιών, και
– η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προβολή του φυσικού περιβάλλοντος.
Η ReGreece επιδιώκει να συνεισφέρει στις προσπάθειες για κοινωνική ευημερία και αειφόρο ανάπτυξη και να συμβάλλει στην ανάδειξη, οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών κι επικοινωνιακών ζητημάτων αιχμής, είτε αυτοτελώς, είτε μέσα από το συντονισμό δράσεων, γνώσεων και πόρων με άλλους φορείς με κοινό σκοπό.
Λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε ως ενδιάμεσος φορέας προς τους φορείς υλοποίησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο (Ο.Τ.Α, Περιφέρειες, Κρατικές κι Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες, άλλοι φορείς, ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί, Μ.Κ.Ο, εταιρείες με παρεμφερείς σκοπούς, επιχειρήσεις, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ) δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την κινητοποίηση ανθρώπινων και λοιπών πόρων και δημιουργία ανθρώπινου, παραγωγικού και πνευματικού κεφαλαίου σε κάθε περιοχή δράσης και παρέμβασης.