Διοργάνωση εκδηλώσεων & έκδοση βιβλίων

Διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων κι εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και συμμετοχή σε αυτά, για την ανάδειξη της ελληνικής ταυτότητας και την ενίσχυση της εικόνας της χώρας στο εξωτερικό.
Έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, λευκωμάτων κ.λπ. καθώς και παραγωγή και διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού.
Δημιουργία πολιτιστικών κέντρων, λαογραφικών μουσείων, ξενώνων και κατασκηνώσεων για την ανάπτυξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και την εξυπηρέτηση πολιτιστικών γεγονότων και Συνεδρίων
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών και επισκέψεων επιμορφωτικών, ερευνητικών και επιστημονικών στόχων και ανταλλαγής νέων και αντίστοιχων ανταλλαγών με συλλογικές οργανώσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους.