Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας & διάδοση του Εθελοντισμού.

Για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

Δικτύωση, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σύμπραξη κι ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού κι εμπιστοσύνης με Ο.Τ.Α, Περιφέρεια, Κρατικές Υπηρεσίες, άλλους φορείς, Μ.Κ.Ο, εταιρίες με παρεμφερείς σκοπούς, Πανεπιστημιακά Δίκτυα, Συνεταιρισμούς, Επιμελητήρια, εθελοντές κτλ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την υποβολή κοινών προγραμμάτων και προτάσεων.

Διάδοση της ιδέας του Εθελοντισμού μέσω:
– της συγκρότησης εθελοντικών ομάδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
– της συμμετοχής κι ανάπτυξης ανθρώπινων δικτύων και θεσμών αλληλεγγύης,
– της συμμετοχής σε εθνικές και διεθνείς δράσεις ανθρωπιστικής κι αναπτυξιακής βοήθειας,
– της δημιουργίας «κοινότητας γνώσης» και τράπεζας πληροφοριών για τους εθελοντές δράσης στους τομείς του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνικής μέριμνας και ποιότητας ζωής, της παιδείας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της προβολής της χώρας στο εξωτερικό.